Gwybodaeth am y Marina

Swyddfa’r Marina

Mae’r Marina’n gweithredu am 3 awr naill ochr i’r penllanw rhwng 0700 a 2200. Os hoffech gael mynediad i’r Marina neu adael y Marina y tu allan i’r oriau hyn, yna cysylltwch â’r Harbwrfeistr 24 awr ymlaen llaw. Gellir cysylltu â gweithredwyr y Marina ar sianel 80 VHF a thros y ffôn ar 01656 815715 neu 07580 947347. Os bydd angen cymorth arnoch i gyrraedd eich angorfa yna cysylltwch â Gweithredwyr y Marina a chaniatáu digon o amser iddynt gyrraedd eich angorfa. Gofynnir i Ddeiliaid Angorfeydd roi gwybod i Swyddfa’r Marina am eu cynlluniau hwylio cyffredinol pryd bynnag y bo modd. Mae hyn yn ddefnyddiol mewn argyfwng ac yn caniatáu i Weithredwyr y Marina wneud y mwyaf o’r defnydd o ofod o amgylch y Marina i ymwelwyr.

Ymwelwyr

Rhaid i ymwelwyr â’r Marina adrodd i’r Swyddfa’r Marina drwy VHF. Yna bydd y Gweithredwr sydd ar ddyletswydd yn dyrannu angorfa addas ar gyfer eu harhosiad. Pan fydd yr ymwelwyr ar yr angorfa gallant gasglu allwedd mynediad a threfnu i gael cyflenwad trydan os bydd angen.

Caiff mynediad i’r marina ei reoli gan un giât hydrolig a weithredir gan Weithredwyr y Marina a’r Harbwrfeistr o lan y cei.

Protocol Mynediad

  • Cysylltwch â Swyddfa’r Marina drwy VHF (Sianel 80)
  • Byddwch yn ofalus wrth gyrraedd mynedfa’r marina ac arhoswch am ganiatâd gan Weithredwyr y Marina.

Arwyddion Goleuadau Traffig

  • Golau Coch: Dim Mynediad
  • Golau Gwyrdd: Ewch yn eich blaen dim ond pan gewch gyfarwyddyd gan y Staff Gweithredu

Mae lefel y llanw isaf ar gyfer y llifddor yn 3.45m, ond mae lefel y llanw isaf ar gyfer mynediad i’r marina yn 4.95m. Mae hyn er mwyn i ni allu cadw digon o ddŵr ar gyfer cychod â chilbren dyfnach.

Diogelwch a Mynediad i’r Pontŵn

Ceir mynediad i’r marina drwy god personol neu ffob electronig sy’n caniatáu mynediad i’r pontynau a’r toiledau a’r cawodydd. Er diogelwch, gofynnwn i chi beidio â rhoi’r codau a roddwyd i chi gan Weithredwyr y Marina i bobl eraill. Er bod gan Borthcawl record dda o ran diogelwch, dylai Deiliaid Angorfeydd gymryd camau synhwyrol i warchod eu hunain rhag lladrad. Rhowch wybod i aelod o’r staff am unrhyw weithgaredd amheus.

Toiledau a Chawodydd

Mae mynediad at y cyfleusterau hyn wedi’i gyfyngu i ddeiliaid angorfeydd, eu gwesteion ac ymwelwyr â’r marina. Maent ar gael bob amser, ac eithrio yn ystod cyfnodau glanhau dyddiol. Peidiwch â defnyddio tolied eich cwch tra bydd wedi’i hangori yn y marina os bydd y cynnwys yn cael ei arllwys yn syth i’r dŵr.

Lleoedd Parcio

Mae lleoedd parcio ar gael dros y ffordd i’r marina. Codir ffi fechan am drwydded parcio.

Trolïau

Mae trolïau ar gael ar y safle i Ddeiliaid Angorfeydd eu defnyddio. Maent wedi eu lleoli ar ben uchaf y bont ac mae angen darn £1 er mwyn eu defnyddio (sy’n ad-daladwy).

Ysbwriel

Mae bin gwastraff ar ben uchaf y bont. Gofynnir i Ddeiliaid Angorfeydd sicrhau bod y bin yn cael ei gadw mewn cyflwr glân a thaclus ar gyfer defnyddwyr eraill ac i wneud yn siŵr bod poteli nwy, batris ac olew yn cael eu cludo oddi ar y safle a’u gwaredu’n gywir.

Trydan

Mae trydan 240folt/16amp ar gael yn y mwyafrif o angorfeydd ar y safle. Caiff y trydan ei gyflenwi ar bob bolard drwy system cerdyn rhagdaledig. Gellir casglu cardiau o’r swyddfa am flaendal o £5 a gellir ychwanegu credyd wedyn fesul £5.

Dŵr

Mae dŵr ar gael i’r rhan fwyaf o angorfeydd yn y Marina. Os na allwch gael cyflenwad dŵr am ryw reswm, cysylltwch â staff y Marina a byddant yn ceisio eich adleoli dros dro er mwyn sicrhau bod gennych gyflenwad dŵr.

Radio VHF

Mae’r marina yn gwrando ar sianel 80 – Darlledwch y neges ‘Porthcawl Marina’. Dylai cychod sy’n symud o amgylch y marina wrando ar sianel 80 pan fyddant ar yr angorfa. Ffoniwch Swyddfa’r Marina cyn gadael eich angorfa.

Llithrfa Gyhoeddus

Mae’r llithrfa gyhoeddus ar gael i’w defnyddio i bobl sydd eisiau lansio drwy ddefnyddio ôl-gerbyd. Rhaid dangos prawf o yswiriant indemnedd am £3 miliwn yn swyddfa’r marina cyn lansio a rhaid talu ffi. (£8 fesul lansiad neu £125 y flwyddyn)

Tanwydd

Ni ddylid rhoi tanwydd mewn cychod o fewn ffiniau’r Marina. Fodd bynnag, gallir gwneud hynny yn union y tu allan i giatiau’r harbwr ar y llwyfan glanio. (Ochr orllewinol y fynedfa)

Contractwyr sy’n Gweithredu ar Eiddo’r Marina/Cynnal a Chadw

Gall Deiliaid Angorfeydd wneud mân atgyweiriadau ar eu cychod tra byddant wedi’u hangori ar y pontŵn ond nid ‘gwaith poeth’ h.y. weldio neu lyfnu tra byddant yn y Marina.

Mae croeso i gontractwyr wneud gwaith ar gychod Deiliaid Angorfeydd ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion y Marina, yn bennaf drwy ddarparu yswiriant atebolrwydd cynhwysfawr o £3 miliwn o leiaf . Dylai Deiliaid Angorfeydd fod yn ymwybodol os bydd anaf neu ddifrod i eiddo BCBC, mai yswiriant Deiliaid yr Angorfeydd fydd yn talu am hynny.